Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 504 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 504

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 417/ 12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.126 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, Указ № 121/19.05.2014 г. на Президента на Република България, писмо с вх.№ РД-01-4103/08.08.2014 г. от Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” и писмо с вх.№ РД-01-4406/29.08.2014 г. от Сдружение „Партньори за Лясковец”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2014 година, както следва:

1. По прихода в размер на (- 27 500) лева, в т. ч.:
1.1. § 72-01- предоставени средства по временна финансова помощ (- 27 500)

2. По разходите - - 27 500 лева
А. Местни дейности - 27 500 лева

Функция I – „Общи държавни служби” - 4 500 лева
1. Дейност 117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите + 27 000 лева
Други плащания и възнаграждения § 02-02 + 12 400 лева
Вноски от работодател за ДОО § 05-51 + 2 533 лева
Вноски от работодател за ЗОВ § 05-60 + 1 000 лева
Вноски от работодател за ДЗПО § 05-80 + 310 лева
Материали § 10-15 + 10 257 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 + 500 лева

2. Дейност 122 – Общинска администрация - 31 500 лева
Материали § 10-15 - 16 500 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - 15 000 лева

Функция VIII – „Икономически дейности и услуги” - 23 000 лева
1. Дейност 832 – Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища
Материали § 10-15 - 3 000 лева

2. Дейност 898 – Други дейности по икономиката
Разходи за външни услуги § 10-20 - 20 000 лева


ІІ. След окончателното плащане по проектите, предоставената финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” и на Сдружение „Партньори за Лясковец” да бъде възстановена на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/