Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 474 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 474

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/