Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 506 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 506

ОТНОСНО: Прекратяване на Сдружение „За чисти селища“, учредено между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предстоящото Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища“ между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица на 14.10.2014 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел „За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, със седалище гр.Горна Оряховица, адрес: гр.Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 104631409, както и за откриване производство по ликвидацията му.

2. Упълномощава д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец и представител на общината в Общото събрание на Сдружението, да гласува по точка 1 от предварително обявения дневен ред, както следва: „ЗА“ вземане решение за прекратяване на сдружението и откриване производство по ликвидацията му.

3. Възлага на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец и представител на общината в Общото събрание на Сдружението, да гласува по останалите точки от предварително обявения дневен ред, по своя преценка и при съобразяване с интересите на Община Лясковец.

4. Възлага на кмет на Община Лясковец, да предостави на общинския съвет, отчета на ликвидатора на Сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/