Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 470 / 16.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 16.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 470

ОТНОСНО: Обявяване на сградата на Музея на гурбетчийското градинарство, находяща се в кв.97, УПИ VІІ по плана на гр.Лясковец, находяща се на ул. „Петър Караминчев” № 22, като сграда с местно историческо и културно значение, във връзка с кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява сградата на Музей на гурбетчийското градинарство, находяща се в кв.97, УПИ VІІ по плана на гр.Лясковец, на ул. „Петър Караминчев” № 22, като сграда с местно историческо и културно значение.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за Държавен фонд „Земеделие” с цел сключване на договор за отпускане на финансова помощ за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 16.06.2014 г., Протокол № 42, точка втора от дневния ред по доклад № РД-01-3098/12.06.2014 г., при кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/