Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 430 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 430

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Декларира, че дейностите по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец”, отговарят на приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и постигане на устойчив растеж в икономиката и селското стопанство”, мярка 1.4 „Развитие и опазване на зелената система и екологична мрежа в Община Лясковец” от Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/