Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 452 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 452

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл. 22, ал. 1 се отменя.

§ 2. Създава се нов чл. 51з със следното съдържание:
„Чл.51з. За ползване услугите на Звеното за услуги в домашна среда, лицата заплащат такса, в размер на 1.72 лева за 1 час.”

§ 3. Създава се § 20 със следното съдържание:
„§ 20. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.05.2014 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/