Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 411 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 411

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/