Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 487 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 487

ОТНОСНО: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.38, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Информация за направените промени по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2014 година, съгласно Приложение 1 - Справка за направените промени за приходната и разходната част по плана на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/