Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 441 / 27.03.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 441

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.39, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота площ (дка) землище местност начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1. имот № 043019, нива, ІІІ категория 1.124 с.Мерданя „Лалча” 638.00 63.80 08.05.2014 г.
9:00 часа
2. имот № 045001, нива, ІІІ категория 2.162 с.Мерданя „Лалча” 1228.00 122.80 08.05.2014 г.
9:30 часа
3. имот № 045006, нива, ІІІ категория 0.712 с.Мерданя „Лалча” 404.00 40.40 08.05.2014 г.
10:00 часа
4. имот № 052017, нива, ІІІ категория 1.055 с.Мерданя „Беев дол” 599.00 59.90 08.05.2014 г.
10:30 часа

2. Публичните търгове с тайно наддаване, за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, етаж 1.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигната цена и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 445600,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 2 % върху предложената сума (но не по-малко от 20 лева) да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената сума да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за всеки от обектите по точка 1, в размер на 12.00 лева, да се заплати в касата на Община Лясковец.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 07.05.2014 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 07.05.2014 г.

7. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG11IORT80433300180001,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 07.05.2014 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 15.05.2014 г. за посочените обекти по точки 1.1. – 1.4, в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 14.05.2014 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/