Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 444 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 444

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница на Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.4 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 129 от 17.04.2014 г. на Общинска избирателна комисия - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 8 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” в Кметство Джулюница на Община Лясковец – Янко Колев Янков, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Трудовите правоотношения с временно изпълняващия длъжността „кмет на кметство” да се уредят при условията на чл.68, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 25.04.2014 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

3. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата на Янко Колев Янков – временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница – 778 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно КТ и КТД.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/