Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 482 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 482

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

На основание основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява Марийка Давидова Келева с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/