Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 419 / 27.02.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 419

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/