Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 405 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 405

ОТНОСНО: Информация за дейността на Сдружение "За чисти селища" през 2013 г. и напредъка на проектно предложение № DIR-5112122-1179 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г.".

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за дейността на Сдружение "За чисти селища" през 2013 г. и напредъка на проектно предложение № DIR-5112122-1179 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г.".
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/