Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 459 / 30.05.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 459

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година, одобрена с Протокол от 16.05.2014 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 година, одобрена с Протокол от 16.05.2014 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/