Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 510 / 18.09.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 510

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и във връзка с писмо с изх. № 07-4331/21.08.2014 г. на Министерството на земеделието и храните.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти - публична общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота начална тръжна цена за месечен наем (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена за годишен наем (лв)
1. Язовир „Черни мост”, представляващ имот №000391 в землището на с.Мерданя, общ.Лясковец и имот №000630 в землището на с.Драгижево, общ.Лясковец, с обща площ 281.742 дка 986.10 1183.32
2. Язовир „Костимял - долен” („Костимял 2”), представляващ имот №000691 в землището на гр.Лясковец, с площ 22.371 дка 78.30 93.96
3. Язовир „Петков дол”, представляващ имот №000548 в землището на с.Драгижево, общ.Лясковец, с площ 48.556 дка 169.95 203.94
4. Язовир „Честово”, представляващ имот №000548 в землището на гр.Лясковец, с площ 7.298 дка 25.54 30.65

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурите по отдаване под наем на имотите по точка 1 съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и сключи договори за наем със спечелилите търговете кандидати.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/