Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 418 / 27.02.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 418

ОТНОСНО: Становище за приемане на допълнението на одобрения бизнес-план на ВиК „Йовковци” ООД гр.Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и чл.21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава положително становище на допълнението на одобрения бизнес-план за развитието на ВиК „Йовковци” ООД гр.Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/