Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 512 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 512

ОТНОСНО: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Кметство с.Джулюница в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, считано от 24.10.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя основна месечна работна заплата в размер на 778 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор на Мариан Точев Атанасов - кмет на Кметство с.Джулюница, считано от 24.10.2014 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/