Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 540 / 29.12.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 540

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, и съгласието на кметовете на кметствата към Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец одобрява план - сметка за приходите и разходите по видовете дейности, както следва:

ПРИХОДИ - 743 014.45 лева
І. Приход от такса смет по облог - 753 460.00 лева
ІІ. Остатък от 31.12.2014 г. - ( -10 445.55) лева

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 720 666.53 лева
- за ремонт и поддръжка (на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други (чл.66, ал.1, т.1) - 0.00 лева
- за закупуване на кошчета и кофи (чл.66, ал.1, т.1) - 6 000.00 лева
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци
и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им (чл.66, ал.1, т.2) - 342 015.00 лева
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64
от Закона за управление на отпадъците (чл.66, ал.1, т.3) - 281 622.73 лева
- почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване (чл.66, ал.1, т.4) - 91 028.80 лева

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2015 година - 22 347.92 лева

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, размерът на таксата „Битови отпадъци” е промил върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на юридически лица, за услугите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2015 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.1 и т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 1.83 1.42 0.50 3.75
с. Джулюница 1.84 3.05 0.36 5.25
с. Козаревец 2.25 0.56 0.44 3.25
с. Добри дял 1.47 1.26 0.27 3.00
с. Драгижево 2.38 1.94 0.68 5.00
с. Мерданя 2.27 2.15 0.83 5.25
Б.
За юридически лица
Сметосъбиране и сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 7.32 5.68 2.00 15.00
Кметство Джулюница 2.53 4.19 0.48 7.20
Кметство Козаревец 5.05 1.20 0.95 7.20
Кметство Добри дял 3.53 3.02 0.65 7.20
Кметство Драгижево 3.43 2.79 0.98 7.20
Кметство Мерданя 3.11 2.95 1.14 7.20

ІІІ. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, одобрява следните цени на различните видове съдове за съхраняване на битовите отпадъци - по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. Кофа „Мева” - 3 пъти седмично - 29 лева за месец
Б. Контейнер „Бобър” - 3 пъти седмично - 189 лева за месец

ІV. Одобрява отчета на план - сметката за 2014 година (съгласно Приложение № 2).


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/