Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 447 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 447

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/