Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 515 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 515

ОТНОСНО: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.67 и чл.68 от Закона за съдебната власт, във връзка с писмо с изх.№ 1803/14.08.2014 г. от Апелативен съд гр.Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага г-жа Петя Рачева Василева за съдебен заседател за Окръжен съд - Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/