Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 500 / 28.08.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 500

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2014/2015 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.7 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието и науката, въз основа на представените проекто-мрежи от директорите на училищата и детските градини, с приложени становища от Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за съответните училища и справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата с маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:

1. НУ „Цани Гинчев” гр. Лясковец:
І клас - 1 паралелка - 15 ученика.
ІІІ клас - 1 паралелка - 13 ученика.
Недостиг на ученици - 4 ученика.

Необходимите средства за дофинансиране за периода 1 септември 2014 г. до 31 август 2015 г. са 1 168 лева, в това число за периода септември - декември 2014 г. - 389,33 лева.

2. НУ „Никола Козлев” гр. Лясковец:
І клас - 1 паралелка - 13 ученика.
Недостиг на ученици - 3 ученика.
Необходимите средства за дофинансиране за периода 1 септември 2014 г. до 31 август 2015 г. са 876 лева, в това число за периода септември - декември 2014 г. - 292 лева.

3. СОУ „Максим Райкович” гр. Лясковец:
VІІІ „б” клас - 1 паралелка - 14 ученика.
ІХ „б” клас - 1 паралелка - 16 ученика.
Недостиг на ученици - 6 ученика.

Паралелка VІІІ „б” клас към момента е маломерна с общ брой 14 ученици и паралелка ІХ „б” клас към момента е маломерна с общ брой 16 ученици, при норматив 18 ученика, съгласно Наредба 7/29.12.2000 г. Същите следва да бъдат дофинансирани със средства от общинския бюджет, но ръководството при СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец изрично е заявило в справка с вх. № ИП-02-4173/13.08.2014 г., че няма нужда от дофинансиране на паралелките от бюджета на Община Лясковец, като средствата ще се осигурят от делегирания бюджет на училището.

4. ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница:
І клас - 1 паралелка - 14 ученика.
ІІ клас - 1 паралелка - 14 ученика.
ІV клас - 1 паралелка - 14 ученика.
V клас - 1 паралелка - 13 ученика.
VІ клас - 1 паралелка - 13 ученика.
VІІІ клас - 1 паралелка - 10 ученика.
Недостиг на ученици - 24 ученика.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в ЦДГ на територията на община Лясковец, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец - 13 деца
2. ЦДГ „Радост” гр. Лясковец - 13 деца
3. ЦДГ „Славейче” гр. Лясковец - 13 деца
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с. Джулюница - 12 деца
5. ЦДГ „Детелина” с. Козаревец - 12 деца
6. ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял - 12 деца
7. ЦДГ „Вълшебство” с. Драгижево - 12 деца

ІІІ. Определя за поевтиняване на обяда за ученическо столово хранене сума в размер на 0,30 лева/ученик.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/