Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 519 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 519

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 416/12.02.2014 г. на Общински съвет-Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя свое Решение № 416/12.02.2014 г. за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец, по следния начин:

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение № 1, одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец – 51 броя, както следва:

В раздел V, т.6 Специализирана администрация – 24 броя, разпределени в:
- Главен архитект – 1 брой.

Настоящето решение влиза в сила от 01.11.2014 г.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/