Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 454 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 454

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2013 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за дейността на читалищата на територията на Община Лясковец за 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/