Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 464 / 30.05.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 464

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 455/24.04.2014 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ на имот землище местност начин на трайно ползване категория площ (дка) начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) час на провеждане на търга
243032 с.Драгижево Стопански двор изоставена нива III 4.715 4010.00 401.00 9:00
210028 с.Козаревец - нива III 1.614 808.00 80.80 9:30

2. Публичните търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1, на 09.07.2014 г.

3. Плащането на достигната цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между достигнатата цена и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 445600,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 2% върху предложената цена (но не по-малко от 20.00 лева) да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка за всеки обект по точка 1, в размер на 36.00 лева (тридесет и шест лева), да се заплатят в касата на Общината.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева, в срок до 17:00 часа на 08.07.2014 г.

6. Предложения с оферти за участие в търга се подава в Информационния център на Община Лясковец до 17:00 часа на 08.07.2014 г.

7. Депозитът за участие да се внася в срок до 08.07.2014 г. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG11IORT80433300180001,
BIC: IORTBGSF,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведе на 16.07.2014 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове и подаване на предложения с оферти до 17:00 часа на 15.07.2014 г., внасяне на депозит за участие - до 15.07.2014 г. включително.

11. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/