Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 503 / 18.09.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 18.09.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 503

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница в Община Лясковец.

На основание чл.42, ал.6 и ал.9 и във връзка с чл.42, ал.4, изр. І от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 12 МИ/15.09.2014 г. на Общинска избирателна комисия - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Избира Красимир Иванов Гинов за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство” в Кметство Джулюница, за периода от вземане на настоящото решение до полагане на клетва от новоизбрания кмет на частичен избор за кмет на кметство Джулюница.

ІІ. Лицето, изпълняващо длъжността „кмет на кметство”, съгласно чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за периода до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.2, т.4 и Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 г., Общински съвет - Лясковец определя основна месечна работна заплата на Красимир Иванов Гинов – временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница, в размер на 778 лева и по един процент за всяка година професионален опит и стаж, съгласно Кодекса на труда и сключения колективен трудов договор.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/