Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 520 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 520

ОТНОСНО: Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50, ал.2 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на длъжностите и на лицата, които имот право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2014 година, както следва:

„№25. Йордан Стоянов Йорданов – експерт ТСУ - от гр.Велико Търново до гр.Лясковец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/