Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2019 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 38 / 27.12.2019

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на семейството на дете със средства от параграф 42-14.

Решение № 37 / 27.12.2019

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2020 г.

Решение № 36 / 27.12.2019

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2020 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 2”.

Решение № 35 / 27.12.2019

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

Решение № 34 / 27.12.2019

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) от 2018 г. и Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2019 г.

Решение № 33 / 27.12.2019

Относно: Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

Решение № 32 / 27.12.2019

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2020 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 31 / 27.12.2019

Относно: Подобряване безопасността на движението в Община Лясковец.

Решение № 30 / 27.12.2019

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2019 г.

Решение № 29 / 27.12.2019

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 28 / 27.12.2019

Относно: Приемане на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2020 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година.

Решение № 27 / 27.12.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 26 / 27.12.2019

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец.

Решение № 25 / 27.12.2019

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД.

Решение № 24 / 27.12.2019

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 23 / 27.12.2019

Относно: Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.

Решение № 22 / 28.11.2019

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 21 / 28.11.2019

Относно: Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.040-0044-C01 от 28.06.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Решение № 20 / 28.11.2019

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2019 година.

Решение № 19 / 28.11.2019

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 06.11.2019 г.

Решение № 18 / 28.11.2019

Относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

Решение № 17 / 28.11.2019

Относно: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

Решение № 16 / 28.11.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 15 / 28.11.2019

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2019 г.

Решение № 14 / 28.11.2019

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2020 г.

Решение № 13 / 28.11.2019

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2019 - 2020 година в Община Лясковец.

Решение № 12 / 28.11.2019

Относно: Писмо до Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София и Областно пътно управление - Велико Търново, за необходимостта от ремонт на път III-4004 „I-4 - Джулюница - Горско Ново село”.

Решение № 11 / 28.11.2019

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Решение № 10 / 28.11.2019

Относно: Определяне представители на Общински съвет – Лясковец в Областен съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение № 9 / 28.11.2019

Относно: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Решение № 8 / 18.11.2019

Относно: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 7 / 18.11.2019

Относно: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 6 / 18.11.2019

Относно: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 5 / 18.11.2019

Относно: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 4 / 18.11.2019

Относно: Създаване на постоянни комисии на Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 3 / 06.11.2019

Относно: Определяне на общински съветници за членове на комисия за провеждане на повторни публични търгове, съгласно Решение № 595/26.09.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 2 / 06.11.2019

Относно: Създаване на временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 1 / 06.11.2019

Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 603 / 26.09.2019

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Козаревец.

Решение № 602 / 26.09.2019

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Драгижево.

Решение № 601 / 26.09.2019

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Добри дял.

Решение № 600 / 26.09.2019

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Джулюница.

Решение № 599 / 26.09.2019

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Лясковец.

Решение № 598 / 26.09.2019

Относно: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 - 2019 г.

Решение № 597 / 26.09.2019

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.

Решение № 596 / 26.09.2019

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица, както и възмездно придобиване на право на собственост от физически лица.

Решение № 595 / 26.09.2019

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а и Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - за гаражи и обслужване, в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

Решение № 594 / 26.09.2019

Относно: Одобряване текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД с ЕИК 130131711, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5, представлявано от инж. Тодор Антонов Гочев и Георги Иванов Кичуков.

Решение № 593 / 26.09.2019

Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 година.

Решение № 592 / 26.09.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 591 / 26.09.2019

Относно: Дофинансиране на Детска градина „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница.

Решение № 590 / 04.09.2019

Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 589 / 04.09.2019

Относно: Приемане на допълнение на Решение № 520/28.03.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 588 / 04.09.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 587 / 04.09.2019

Относно: Одобряване текста на Споразумение за партньорство по проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на текстилните и пластмасови битови отпадъци в община Лясковец” по процедура № BG16M1OP002-2.009, с наименование „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020.

Решение № 586 / 04.09.2019

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2019/2020 година.

Решение № 585 / 21.08.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 584 / 21.08.2019

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г. и Решение № 567/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 583 / 21.08.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 582 / 21.08.2019

Относно: Възлагане предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, ОП „РЧР” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

Решение № 581 / 21.08.2019

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2019/2020 г.

Решение № 580 / 21.08.2019

Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” Община Лясковец.

Решение № 579 / 25.07.2019

Относно: Вземане на решение за промяна предназначението на общински нежилищен имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост за УПИ VI-214 в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево.

Решение № 578 / 25.07.2019

Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2019 година.

Решение № 577 / 25.07.2019

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.

Решение № 576 / 25.07.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 575 / 25.07.2019

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост.

Решение № 574 / 25.07.2019

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост.

Решение № 573 / 25.07.2019

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура, започващ извън границите на урбанизирана територия и завършващ в УПИ VII - 79,677, представляващ „Външно ел. захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” на ЕТ „СИС 45 - Стоян Стоянов”, на територията на с. Мерданя, общ. Лясковец.

Решение № 572 / 25.07.2019

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 571 / 25.07.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.

Решение № 570 / 25.07.2019

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 година.

Решение № 569 / 25.07.2019

Относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 568 / 25.07.2019

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.

Решение № 567 / 25.07.2019

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. и Решение № 498/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 566 / 25.07.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 565 / 25.07.2019

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2019 година.

Решение № 564 / 25.07.2019

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2019 г.

Решение № 563 / 20.06.2019

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Павлина Колева Кълчишкова.

Решение № 562 / 20.06.2019

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието на Десислава Георгиева Димитрова.

Решение № 561 / 20.06.2019

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” за заслуги към Община Лясковец на арх. Анелия Стефанова Димова.

Решение № 560 / 20.06.2019

Относно: Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2019 г. на закрито заседание.

Решение № 559 / 20.06.2019

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2019 г.

Решение № 558 / 20.06.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 557 / 20.06.2019

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 556 / 20.06.2019

Относно: Одобряване на Договор за партньорство и осигуряване на финансиране за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2019 г.

Решение № 555 / 20.06.2019

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Създаване на устойчива заетост в социалните услуги на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05M9OP001-1.068, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 554 / 20.06.2019

Относно: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец 2019 - 2020 г.

Решение № 553 / 30.05.2019

Относно: Одобряване текста на Договор за партньорство по проект „Build Solid Ground”, финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към ЕС Directorate-General for International Cooperation and Development(DG DEVCO).

Решение № 552 / 30.05.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец.

Решение № 551 / 30.05.2019

Относно: Доклад относно възлагането на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

Решение № 550 / 30.05.2019

Относно: Удължаване срока на дейностите, включени в Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец и приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2019 г.

Решение № 549 / 30.05.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 548 / 30.05.2019

Относно: Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2018 г.

Решение № 547 / 30.05.2019

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2018 година.

Решение № 546 / 08.05.2019

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на редовно годишно събрание и избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на насроченото за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.) заседание.

Решение № 545 / 25.04.2019

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2018 г.

Решение № 544 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 543 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 542 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 541 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 540 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 539 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 538 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 537 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 536 / 25.04.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 535 / 25.04.2019

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.

Решение № 534 / 25.04.2019

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 година в Община Лясковец.

Решение № 533 / 25.04.2019

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2018 година.

Решение № 532 / 25.04.2019

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2020 година.

Решение № 531 / 25.04.2019

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

Решение № 530 / 25.04.2019

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 година.

Решение № 529 / 25.04.2019

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2019 г.

Решение № 528 / 25.04.2019

Относно: Изменение на Решение № 512/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение № 527 / 25.04.2019

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.053, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 526 / 28.03.2019

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 525 / 28.03.2019

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2018 г.

Решение № 524 / 28.03.2019

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 523 / 28.03.2019

Относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец.

Решение № 522 / 28.03.2019

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2020 - 2022 година.

Решение № 521 / 28.03.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 502/31.01.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 г.

Решение № 520 / 28.03.2019

Относно: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 519 / 28.02.2019

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 518 / 28.02.2019

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост.

Решение № 517 / 28.02.2019

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2019 година.

Решение № 516 / 28.02.2019

Относно: Предоставяне на допълнителни помещения на Домашен социален патронаж за изпълнение на дейности по проект: „Нов шанс за социално включване в Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.014-0002-С01 от 22.08.2018 г. по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.014 – Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение № 515 / 28.02.2019

Относно: Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 г.

Решение № 514 / 28.02.2019

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външно ел.захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи” в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - 79,677 в кв. 48 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, община Лясковец.

Решение № 513 / 28.02.2019

Относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 512 / 28.02.2019

Относно: Одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2”, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Решение № 511 / 28.02.2019

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 510 / 28.02.2019

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 509 / 08.02.2019

Относно: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ застроен УПИ II - за производствено-складови дейности в кв. 145 по ПУП - ПР на Промишлена зона на гр. Лясковец (база „Честово“).

Решение № 508 / 31.01.2019

Относно: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 г.

Решение № 507 / 31.01.2019

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г.

Решение № 506 / 31.01.2019

Относно: Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” - гр. Лясковец с проект: „Библиотеката - пространство между виртуално и реално” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 - Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Решение № 505 / 31.01.2019

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 504 / 31.01.2019

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Лясковец.

Решение № 503 / 31.01.2019

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2018 година.

Решение № 502 / 31.01.2019

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2019 година.

Решение № 501 / 31.01.2019

Относно: Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2019 г.

Решение № 500 / 31.01.2019

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2019 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 499 / 31.01.2019

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2019 година.

Решение № 498 / 31.01.2019

Относно: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 357/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 497 / 31.01.2019

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 496 / 24.01.2019

Относно: Изменение на Решение № 378/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, по договор с Референтен № 16.4.2.070 от 24.04.2017 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.

Решение № 495 / 10.01.2019

Относно: Осъществяване на дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Решение № 494 / 10.01.2019

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1”.

Решение № 493 / 10.01.2019

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2019 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство в НУ „Цани Гинчев”, гр.Лясковец”.

Решение № 492 / 10.01.2019

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870” - гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.