Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2017 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 356 / 28.12.2017

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 година.

Решение № 355 / 28.12.2017

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 354 / 28.12.2017

Относно: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

Решение № 353 / 28.12.2017

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 352 / 28.12.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 351 / 28.12.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 350 / 28.12.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 349 / 28.12.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 348 / 28.12.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 347 / 28.12.2017

Относно: Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 г.

Решение № 346 / 28.12.2017

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 345 / 28.12.2017

Относно: Приемане на „План за противодействие на тероризма в Община Лясковец“.

Решение № 344 / 28.12.2017

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2018 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Детска ясла „Мир” - гр.Лясковец – Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда”.

Решение № 343 / 28.12.2017

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 342 / 28.12.2017

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2018 година.

Решение № 341 / 13.12.2017

Относно: Определяне на представител на Община Лясковец за участие в комисия за изработване на областна здравна карта на област Велико Търново.

Решение № 340 / 13.12.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 339 / 30.11.2017

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

Решение № 338 / 30.11.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

Решение № 337 / 30.11.2017

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 336 / 30.11.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 335 / 30.11.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 334 / 30.11.2017

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2018 г.

Решение № 333 / 22.11.2017

Относно: Поемане на общински дълг за отпускане еднократно на нов заем в размер на 500 000 лв. от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.

Решение № 332 / 22.11.2017

Относно: Отмяна на Решение № 331/14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

Решение № 331 / 14.11.2017

Относно: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

Решение № 330 / 26.10.2017

Относно: Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет -Лясковец.

Решение № 329 / 26.10.2017

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 143002, № 143003 и № 143004 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 328 / 26.10.2017

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2017/2018 г.

Решение № 327 / 26.10.2017

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2018 година.

Решение № 326 / 26.10.2017

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017-2018 година в Община Лясковец.

Решение № 325 / 26.10.2017

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2017 година.

Решение № 324 / 26.10.2017

Относно: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

Решение № 323 / 26.10.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 322 / 26.10.2017

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2017 г.

Решение № 321 / 28.09.2017

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.

Решение № 320 / 28.09.2017

Относно: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в насените места на територията на община Лясковец - град Лясковец.

Решение № 319 / 28.09.2017

Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.

Решение № 318 / 28.09.2017

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец като партньор на Община Виделе, Румъния с проектно предложение „Приказки за култура, история и природа” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния -България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 2 „Зелен район”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство”.

Решение № 317 / 28.09.2017

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение „Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

Решение № 316 / 28.09.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

Решение № 315 / 28.09.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 314 / 28.09.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 313 / 28.09.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 312 / 28.09.2017

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

Решение № 311 / 12.09.2017

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2017/2018 година.

Решение № 310 / 31.08.2017

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 309 / 31.08.2017

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 308 / 31.08.2017

Относно: Оттегляне предложението за утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

Решение № 307 / 31.08.2017

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

Решение № 306 / 31.08.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 305 / 31.08.2017

Относно: Определяне на Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.

Решение № 304 / 27.07.2017

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2017 година.

Решение № 303 / 27.07.2017

Относно: Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 г.

Решение № 302 / 27.07.2017

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г.

Решение № 301 / 27.07.2017

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2017 г.

Решение № 300 / 27.07.2017

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 299 / 27.07.2017

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на образованието и науката, за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051-С01 от 05.07.2017 г. по проект: „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище” по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

Решение № 298 / 27.07.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 297 / 27.07.2017

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2017 година.

Решение № 296 / 27.07.2017

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2017 година.

Решение № 295 / 27.07.2017

Относно: Средства от дарение, сред вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница.

Решение № 294 / 27.07.2017

Относно: Преобразуване чрез вливане на Детска градина „Щастливо детство” с.Добри дял, община Лясковец в Детска градина „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница, община Лясковец.

Решение № 293 / 27.07.2017

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2017/2018 година.

Решение № 292 / 20.06.2017

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 291 / 20.06.2017

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.

Решение № 290 / 20.06.2017

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на културата.

Решение № 289 / 20.06.2017

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 288 / 20.06.2017

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.

Решение № 287 / 20.06.2017

Относно: Допълване списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 286 / 20.06.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 285 / 20.06.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 284 / 20.06.2017

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 283 / 20.06.2017

Относно: Отдаване под наем на общински имот – Ветеринарна лечебница с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 25.

Решение № 282 / 20.06.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 281 / 20.06.2017

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2016/2017 г., сравнена с предходната стопанска 2015/2016 г.

Решение № 280 / 20.06.2017

Относно: Съгласие за определяне на трасе за изграждането на пътна връзка с трайна настилка за преминаването до поземлен имот (ПИ) № 122062 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите” (собственост на „НИКО - 96” ЕООД), изграждането на пътната връзка за преминаване от поземлен имот №000223 - републикански път (държавна собственост), през поземлен имот № 000221 - полски път (общинска собственост на Община Лясковец) до поземлен имот № 122062 (собственост на „НИКО - 96” ЕООД) по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Тополите”.

Решение № 279 / 20.06.2017

Относно: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

Решение № 278 / 20.06.2017

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 277 / 20.06.2017

Относно: Откриване процедура за смяна на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

Решение № 276 / 20.06.2017

Относно: Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 година и за 2016 година.

Решение № 275 / 20.06.2017

Относно: Изменение на Решение № 224/22.02.2017 г. на Общински съвет - Лясковец относно издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 274 / 20.06.2017

Относно: Разглеждане точка 12 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 20.06.2017 г. на закрито заседание.

Решение № 273 / 26.05.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 272 / 26.05.2017

Относно: Продажба на общинско жилище.

Решение № 271 / 26.05.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 270 / 26.05.2017

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 269 / 26.05.2017

Относно: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Лясковец.

Решение № 268 / 26.05.2017

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр. Велико Търново на редовно годишно отчетно събрание.

Решение № 267 / 26.05.2017

Относно: Отпускане на средства за покриване на разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивни дъждове на 13 - 14.06.2016 г., за запазване целостта на Регионална система за управление на отпадъците.

Решение № 266 / 26.05.2017

Относно: Предложение за отпускане еднократна финансова помощ.

Решение № 265 / 26.05.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 264 / 26.05.2017

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2016 година.

Решение № 263 / 26.05.2017

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Кметство с.Козаревец, считано от 11.05.2017 г.

Решение № 262 / 27.04.2017

Относно: Промяна състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Решение № 261 / 27.04.2017

Относно: Откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Честово”, представляващ имот № 000548 в землището на гр. Лясковец, чрез отдаването му под наем.

Решение № 260 / 27.04.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 259 / 27.04.2017

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

Решение № 258 / 27.04.2017

Относно: Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, с начин на трайно ползване (НТП) „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г.

Решение № 257 / 27.04.2017

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2017 година в Община Лясковец.

Решение № 256 / 27.04.2017

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2016 година.

Решение № 255 / 27.04.2017

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година, изготвена от Комисия за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето при Община Лясковец.

Решение № 254 / 27.04.2017

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2017 година.

Решение № 253 / 27.04.2017

Относно: Преустановяване действието на Решение № 615/28.06.2007 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 252 / 27.04.2017

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект № 249 „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък - 1870” - гр.Лясковец”, финансиран със средства от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ).

Решение № 251 / 27.04.2017

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2018 - 2020 година.

Решение № 250 / 27.04.2017

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2017 г.

Решение № 249 / 27.04.2017

Относно: Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

Решение № 248 / 30.03.2017

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Решение № 247 / 30.03.2017

Относно: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2016 година.

Решение № 246 / 30.03.2017

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

Решение № 245 / 30.03.2017

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище за продажба.

Решение № 244 / 30.03.2017

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя от общински поземлен фонд (ОПФ).

Решение № 243 / 30.03.2017

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 242 / 30.03.2017

Относно: Календарен план - сметка за спортните прояви в Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 241 / 30.03.2017

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2017 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 240 / 30.03.2017

Относно: Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2017 г.

Решение № 239 / 30.03.2017

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2018 година.

Решение № 238 / 30.03.2017

Относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Лясковец.

Решение № 237 / 30.03.2017

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.

Решение № 236 / 16.03.2017

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.

Решение № 235 / 16.03.2017

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец в Община Лясковец.

Решение № 234 / 16.03.2017

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 233 / 16.03.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

Решение № 232 / 22.02.2017

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 година.

Решение № 231 / 22.02.2017

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2017 година.

Решение № 230 / 22.02.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 229 / 22.02.2017

Относно: Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г.

Решение № 228 / 22.02.2017

Относно: Приемане на „Стратегия за закрила на детето при Община Лясковец за периода 2017 – 2020 година”.

Решение № 227 / 22.02.2017

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Решение № 226 / 22.02.2017

Относно: Изменение на Решение № 220/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец, относно Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.

Решение № 225 / 22.02.2017

Относно: Преобразуване на Основно училище „П.Р.Славейков” с. Джулюница в обединено училище с първа гимназиална степен (І - X клас).

Решение № 224 / 22.02.2017

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 223 / 22.02.2017

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение №216/26.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.

Решение № 222 / 26.01.2017

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 221 / 26.01.2017

Относно: Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030 и № 037031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, местност „Попенец”, включени в концесионна площ за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства с Решение № 282/18.04.2016 г. на Министерски съвет.

Решение № 220 / 26.01.2017

Относно: Проект: „Мрежа за зелени работни места” – „Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие като новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния - България” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния – България 2014 - 2020 г.

Решение № 219 / 26.01.2017

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2017 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Аварийно отводняване и възстановяване на настилка на вътрешно дворно пространство на НУ „Цани Гинчев”, гр.Лясковец”.

Решение № 218 / 26.01.2017

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

Решение № 217 / 26.01.2017

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2016 година.

Решение № 216 / 26.01.2017

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.

Решение № 215 / 26.01.2017

Относно: Определяне и утвърждаване на основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2017 година.

Решение № 214 / 26.01.2017

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2017 година.

Решение № 213 / 26.01.2017

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2017 година.