Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 431 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 431

ОТНОСНО: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ” с проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Декларира, че дейностите по проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец”, отговарят на приоритет 2 „Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура”, мярка 2.11 „Развитие на нови форми на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания” и Приоритет 4 „Насърчаване на регионалното сътрудничество, развитие на гражданското общество и социалния капитал за повишаване на възможностите за партньорство и обмен в т.ч. с общини и региони от други европейски страни”, мярка 4.5. „Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез ефективно използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ)” от Плана за развитие на Община Лясковец за периода 2007 - 2013 година.

2. Възлага на Председателя на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ” да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/