Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 490 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 490

ОТНОСНО: Приемане на Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-98/ 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец, изготвени по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-98/25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по прилагане на Правилата за публично-частно партньорство, както и популяризирането им сред широката общественост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/