Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 499 / 28.08.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 499

ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2017 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на изискванията на чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа „за”, „против” няма и 8 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2017 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2024 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/