Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 524 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 524

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило заявление с вх. № ИЖС - 3046/10.06.2014 г. от Сали Мустафов Токалиев.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Сали Мустафов Токалиев от друга страна, чрез продажбата на 22.76/171.76 идеални части от имот, целият с площ 171.76 кв.м, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV -123 в кв. 8 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, с административен адрес: гр.Лясковец, ул.„Бузлуджа” № 58, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1031/11.09.2014 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/