Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 486 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 486

ОТНОСНО: Средищни училища в Община Лясковец, предвидени за включване в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2014/2015 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1 от Постановление № 84 от 06.04.2009 г. за приемане на списъка на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, и § 6в, ал.1 – ал.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага на Министерството на образованието и науката, да останат включени в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 2014/2015 година, следните училища:

1. Средно общообразователно училище „Максим Райкович” гр.Лясковец, с адрес: град Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1.

2. Основно училище „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница, с адрес: село Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/