Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 536 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 536

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 525/23.10.2014 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 593/1167 идеални части, представляващи част от УПИ ІХ-2313,2312, целият с площ 1167 кв.м, находящи се в кв. 5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - частна) № 1033/07.10.2014 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Катя Стефанова Йорданова от гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Стойчо Куркев” № 14, в качеството й на купувач, при пазарна цена в размер на 7 120 лева (седем хиляди сто и двадесет лева).

2. Пазарната цена да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 445600,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 142.40 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 178 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ „Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Община Лясковец – стая № 19.
Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец издаването на заповед и сключването на договор с Катя Стефанова Йорданова от гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ул. „Стойчо Куркев” № 14, за продажбата на 593/1167 идеални части, представляващи част от УПИ ІХ-2313,2312, целият с площ 1167 кв.м, находящи се в кв. 5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - частна) № 1033/07.10.2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/