Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 533 / 27.11.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 27.11.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 533

ОТНОСНО: Обявяване на имот - частна общинска собственост, за публична общинска собственост, на основание чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 и чл.6, ал.2 Закона за общинската собственост, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява имот - частна общинска собственост, представляващ: имот № 000102 с площ 595.989 дка, с начин на трайно ползване: пасище, мера, категория трета, находящ се в местността „Мирчево блато” по Картата на възстановената собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, за имот - публична общинска собственост, поради придобито предназначение по чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за актуване на имота, описан в точка 1, за публична общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/