Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 525 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 525

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, Заповед № 1476/15.09.2014 г. на кмета на Община Лясковец и във връзка с постъпило заявление с вх. № ОС - 4862/29.09.2014 г. от Катя Стефанова Йорданова.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна - Катя Стефанова Йорданова от гр.Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стойчо Куркев” № 14, чрез продажбата на 593/1167 идеални части, представляващи част от УПИ ІХ-2313,2312, целият с площ 1167 кв.м, находящи се в кв.5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр.Лясковец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АОС - частна) № 1033/07.10.2014 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/