Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 469 / 16.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 16.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 469

ОТНОСНО: Наименование на Музей на гурбетчийското градинарство.

На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва наименованието на Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец, както следва: „Музей на лозарството и гурбетчийското градинарство”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/