Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 433 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 433

ОТНОСНО: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се внесе в Министерски съвет на Република България предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Михаела Йорданова Иванова, ЕГН ----------.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/