Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 513 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 513

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 г., сключени с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 40 от Закона за държавния бюджет за 2014 г., чл.13 и чл.14 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекти, финансирани в рамките на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 170 270 лева (сто и седемдесет хиляди двеста и седемдесет лева);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие” съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 и по реда на Постановление на Министерския съвет № 81 от 23 април 2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка.
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец по договори за безвъзмездна помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 г., сключени между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”;
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с изпълнението на горепосочените проекти по договори за безвъзмездна помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 г., сключени между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”;
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;
• Начин на усвояване на кредита – на траншове, съгласно издадените разходооправдателни документи;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/