Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 451 / 24.04.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 451

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение изискванията за осигуряване на устойчивост на проект „Протегната ръка за по-добър живот” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-C001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, приета с Решение № 106/31.05.2012 г. на Общински съвет - Лясковец , по следния начин:

§1. Чл. 23 се изменя и допълва по следния начин:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава нова ал.2:
„Лицата, които желаят да ползват услугите на Звено за услуги в домашна среда, подават писмена молба по постоянен и/или настоящ адрес до Кмета на Община Лясковец.”

§2. Чл. 24 се изменя по следния начин:
„Подборът на потребителите се извършва след подаване на комплект документи по образец и оценка на потребностите на всеки кандидат, съгласно „Методика за оценка на потребностите и начина на предоставяне на почасови услуги от Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр. Лясковец”, утвърдена от Кмета на Община Лясковец.”

§3. Чл. 25 се изменя по следния начин:
„Услугите се предоставят на потребители почасово, съгласно „Методика за оценка на потребностите и начина на предоставяне на почасови услуги от Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр. Лясковец”, срещу заплащане на такса, определена съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.”

§ 4. Раздел V Допълнителни разпоредби се допълва с §15 със следното съдържание:
„§ 15. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.05.2014 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/