Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 485 / 31.07.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 31.07.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 485

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22 от Закона за управление на отпадъците, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г., изм. и доп. с Решение № 82/29.03.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

2. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/