Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 410 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 410

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2013 година до 31 декември 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2013 година до 31 декември 2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/