Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 424 / 27.02.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 424

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година, със следните имоти частна общинска собственост:

имот начин на трайно ползване категория площ, дка землище местност акт за частна общинска собственост
1. 167007 лозе III 3.001 гр. Лясковец Кръста 557 / 28.03.2006
2. 182005 нива III 9.397 гр. Лясковец Радиневище 611 / 25.06.2007
3. 172013 лозе III 4.000 гр. Лясковец Турски път 612 / 25.06.2007
4. 171011 лозе III 5.001 гр. Лясковец Турски път 613 / 25.06.2007
5. 166058 лозе III 2.341 гр. Лясковец Кръста 615 / 25.06.2007
6. 166032 лозе III 7.000 гр. Лясковец Кръста 616 / 25.06.2007
7. 166029 лозе
нива
III 7.574
1.427
гр. Лясковец Кръста 617 / 25.06.2007
8. 163010 лозе III 4.001 гр. Лясковец Стубела 618 / 25.06.2007
9. 158048 лозе IV 0.322 гр. Лясковец Кинов баир 619 / 25.06.2007
10. 158046 лозе IV 1.074 гр. Лясковец Кинов баир 620 / 25.06.2007
11. 167044 лозе III 1.500 гр. Лясковец Кръста 958 / 15.05.2013
12. 165037 лозе III 1.910 гр. Лясковец Стубела 984 / 05.02.2014
13. 154103 лозе III 1.349 гр. Лясковец Кръста 985 / 05.02.2014

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1, чрез продажба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/