Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 502 / 28.08.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 28.08.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 502

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец и с оглед настъпила промяна в Закона за туризма, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, по следния начин:

§ 1. Чл.59 се изменя, по следния начин:

„Чл.59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал.2 от Закона за туризма.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/