Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 407 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 407

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх.№ М-1327/13.12.2013 г. и техническо задание с предложение от ЕТ „Доника Веселинова”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143048 с площ от 4000 м2 и начин на трайно ползване „лозе”, трета категория по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”, и парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена”.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143048 и начин на трайно ползване „лозе” трета категория по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/