Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 414 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 414

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. Изменя чл.50, точка 5, както следва:
„Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.”

2. Изменя чл.50, точка 5.1., както следва:
„Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец - 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация - Лясковец за съответния месец. Възнаграждението се изплаща до 15-то число на следващия месец.”


3. Изменя чл.50, точка 5.2., както следва:
„За неприсъствие общинските съветници се санкционират, както следва:
- за неявяване на заседание на общински съвет – 50 % от възнаграждението;
- за неявяване на заседание на комисия – 15 % от възнаграждението;
- за неявяване на заседание на председателски съвет – 5 % от възнаграждението;
- при отстраняване от залата - не получава възнаграждение за заседанието;
- при неучастие в заседания на постоянни комисии и заседания на общинския съвет за съответния месец - общинският съветник не получава възнаграждение.”

4. Настоящото решение влиза в сила от 01.01.2014 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/