Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 462 / 30.05.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 462

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с № № 140015 и 140014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление № М-332 от 08.05.2014 г. и техническо задание с предложение от „ГО ГРИЛ” ООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140015 с площ от 3000 м2 и начин на трайно ползване „нива” и поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140014 с площ от 3015 м2 и начин на трайно ползване „хранителна промишленост”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Чифлика”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлен имот с № 140015 и обединяването му с урегулиран поземлен имот № 140014 с установяване на зона от вида „предимно производствена” за новообособения урегулиран поземлен имот (проектен № 140018), включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 140015, начин на трайно ползване „нива” и урегулиран поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 140014, начин на трайно ползване „хранителна промишленост” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Чифлика”.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/