Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 538 / 29.12.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 538

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл.11, ал.1, т.1, изразът „е в сила до 31.12.2014 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2015 г.”, като текстът придобива следната редакция:
„Чл.11. (1) 1. Размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на фирми и юридически лица.”

§ 2. В чл.11, ал.1, т.4, изразът „е в сила до 31.12.2014 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2015 г.”, като текстът придобива следната редакция:
„4. При несъответствие на декларираните данни по т.2, виновният дължи годишна такса върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената вноска, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.”

§ 3. В чл.11, ал.6, изразът „е в сила до 31.12.2014 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2015 г.”, като текстът придобива следната редакция:
„(6) Когато лицата по чл.9, ал.2 не са подали в срок декларация по чл.11, ал.1, т.2, декларирали са по-малко от необходимия им брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, то те заплащат годишната такса пропорционално върху отчетната стойност за нежилищните имоти, а за жилищни имоти на база данъчна оценка на имота. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.”

§ 4. В чл.11, ал.7, изразът „в сила до 01.01.2015 г.” се заменя с израза „в сила до 01.01.2016 г.”, като текстът придобива следната редакция:
„(7) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.11, ал.3, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.”

§ 23. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2015 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/