Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 522 / 23.10.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 23.10.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 522

ОТНОСНО: Определяне на цена за водоустойчиви, светлоотразителни стикери със съответния номер на разрешението за таксиметров превоз на пътници.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.21 и чл.24, ал.5 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя цена в размер на 11 лева (единадесет лева) за два броя водоустойчиви, светлоотразителни стикери, защитени с холограма, изискуеми съгласно чл.21, ал.1, т.16 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/