Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 467 / 16.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 16.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 467

ОТНОСНО: Доклад на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Задължава ликвидаторът на „ЛОТОС” ЕООД гр.Лясковец, на заседанието на Общински съвет - Лясковец през месец юли 2014 година, да представи доклад за дейността си, във връзка с ликвидацията на дружеството, за периода от избирането му до месец юни 2014 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/